Vad är ett konsultbolag?

När ni ska skapa och utforma ert ledningssystem kan ni självklart välja att förlita er på er egen personal. Många organisationer ser dock fördelarna med att ta stöd av externa konsulter som har spetskunskap för att bygga ledningssystem.

Ert val av konsult är viktigt bl.a. för att säkerställa att det färdiga ledningssystemet bidrar till att er organisation når planerade mål så verkningsfullt och kostnadseffektivt som möjligt.

När ni behöver veta mer kring de faktorer som bör tas i beaktande vid valet av konsult rekommenderas den internationella standarden ISO 10019:2005 för vägledning. Standarden kan användas för att utse en konsult som är kapabel att uppfylla era specifika behov, förväntningar och mål för att förverkliga ert ledningssystem.

Vad innebär det att ha ett ledningssystem?
Definitionen av vad ledningssystem är kan variera, men de har alla det gemensamt att det handlar om ett verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Det rör sig om ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar, det vill säga att sätta upp mål, genomföra uppgifter med hög kvalitet, kunna följa upp resultat och lära sig av dem, och förbättra olika processer.

Ledningssystemen är av flera slag. Idag finns det standarder inom områden som till exempel kvalitet, säkerhet, energi, yttre miljö, information, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Organisationer kan också välja att certifiera sig enligt flera av dessa standarder. Skillnaderna mellan hur olika ledningssystem är uppbyggda är inte så stora, och det finns många fördelar med att samordna flera ledningssystem till ett integrerat verksamhetssystem. En integrering gör det enklare att styra och följa upp verksamheten effektivt. Dessutom minskar risken för dubbelarbete och mål som kolliderar med varandra.

Fördelarna med ledningssystem
Ett ledningssystem bygger till stor del på att en organisation målstyr sin verksamhet och därigenom skapar ordning och reda. Ett ledningssystem är ett effektivt verktyg som skapar förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt och ger organisationen en bättre överblick och kontroll över verksamheten när uppgifter och ansvar fördelas i organisationen.

Genom dokumenterade rutiner som styr och samordnar företaget minskar företagets sårbarhet till exempel när nyckelpersoner slutar. En tydlig fördelning säkerställer att viktiga uppgifter inte glöms bort eller ”faller mellan stolarna”, och företaget har kontroll över att de uppfyller lagkraven.

Ta första steget mot att införa ett ledningssystem genom att kontakta något konsultföretag.

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.